diumenge, 17 de juliol de 2011

Claus PGP

GPG crear una clau

gpg --gen-key

Llistar les claus públicas

gpg --list-public-keys

Llistar les claus privades

gpg --list-secret-keys

Exportar una clau publica a un fitxer

gpg --export -a "Nombre de Usuario" > publica.key
"Nombre de usuario" és el paràmetre uid obteningut al llistar les claus

Exportar una clau privada a un fitxer

gpg --export-secret-key -a "Nombre Usuario" > privada.key
"Nombre de usuario" és el paràmetre uid obteningut al llistar les claus

Importar una clau pública

gpg --import publica.key

Importar una clau privada

gpg --allow-secret-key-import --import privada.key

Esborrar una clau pública

gpg --delete-key "Nombre Usuario"

Esborrar una clau privada

gpg --delete-secret-key "Nombre Usuario"

Llistar les empremtes de las claves

gpg --fingerprint